1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lakelandinterrierit ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alueena koko Suomi.

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben r.y:n hyväksymänä jäsenyhdistyksenä edistää lakelandinterrierin kasvattamista ja jalostamista Suomessa sekä kehittää rodun arvostusta.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

 • tekemällä yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä harjoittamalla julkaisutoimintaa ja järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, koiranäyttelyitä ja kilpailuja.
 • levittämällä oikeita käsityksiä kenneltoiminnan merkityksestä sekä asianharrastajien että yleisön keskuuteen.
 • seuraamalla kenneltoimintaa koskevaa kehitystä niin koti- kuin ulkomaillakin ja tekemällä alan kehittämistä koskevia aloitteita.
 • ylläpitämällä yhteyksiä alan keskusjärjestöön ja muihin kenneljärjestöihin ja antamalla niille tarvittaessa apua yhdistyksen toimialan puitteissa.
 • muutoin noudattamalla Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben r.y:n jäsenjärjestöilleen antamia ohjeita.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistyksen kieli on suomi.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä sekä rekisteröidyt yhdistykset että yksityiset henkilöt. Jäsenyhdistykset ovat vuosijäseniä, yksityiset henkilöt vuosi-, perhe-, ainais-, ainaisperhe-, kunnia- tai tuomarijäseniä. Vuosi- ja ainaisjäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus anomuksen perusteella.

Ainaisjäsenen jäsen- ja liittymismaksu suoritetaan kertakaikkisena, joka on 10 kertaa vuosijäsenen jäsenmaksu. Perhejäsen on henkilö, jonka jokin perheenjäsen on yhdistyksen vuosi- tai ainaisjäsen.

Ainaisperhejäsenen jäsen- ja liittymismaksu suoritetaan kertakaikkisena, joka on 10 kertaa ainaisjäsenen jäsenmaksu.

Kunniajäseneksi voi vuosikokous hallituksen yksimielisen ehdotuksen perusteella kutsua henkilön, joka on ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista.

Tuomarijäseneksi voi yhdistyksen hallitus kutsua rodun arvostelutuomarin.

Tuomari- ja kunniajäseneltä ei kanneta jäsenmaksua.

Tuomarijäsenellä sekä rekisteröidyllä yhdistyksellä ei ole äänioikeutta.

Jäsenet voivat halutessaan muodostaa paikallisia rekisteröimättömiä harrastuspiirejä tai alaosastoja.

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hänen tulee suorittaa erääntyneet ja eroamisvuonna voimassa olevat jäsenmaksut, joihin hän on määräajaksi sitoutunut.

Jos jäsen jättää maksamatta jäsenmaksunsa, toimii yhdistyksen sääntöjen tai tarkoitusperiä vastaan tai hyvien tapojen vastaisesti tai on erotettu Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben r.y:stä, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa hänet yhdistyksestä. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta sen varoihin.

4. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään neljä, mutta enintään kuusi jäsentä.

Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Muiden hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla vuoro määräytyy arvan mukaan. Heidät voidaan kuitenkin valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.

Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Jos hallituksen jäsen joutuu eroamaan kesken toimikauttaan, voi yhdistyksen ylimääräinen kokous valita hänen tilalleen uuden jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai vähintään kahden kolmasosan hallituksen jäsenistä niin vaatiessa.

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kahden kolmasosan hallitusten jäsenistä läsnä ollessa.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on:

 • hoitaa kirjeenvaihto ja juoksevat asiat.
 • kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistaa kokouksiin sääntöjen mukaiset asiat sekä toimeen panna yhdistyksen kokousten päätökset.
 • tehdä aloitteita ja ehdotuksia yhdistyksen kokoukselle.
 • päättää jäsenyyksistä: liittymisistä, eroanomuksista sekä mahdollisista erottamisista.
 • edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia, kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta.
 • määrätä yhdistyksen edustajat Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben r.y.:n kokouksiin.
 • nimittää tarvittaessa rodun neuvoa-antava jalostustoimikunta.

5. Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimenkirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja, kaksi aina yhdessä.

6. Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenteri vuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kokoukselle osoitettu kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

7. Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kutsut kokoukseen toimitetaan kirjallisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta tai ilmoittamalla siitä jäsenjulkaisussa viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta ilmestyvässä numerossa.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi- tai maaliskuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Kokouksessa jokaisella henkilöjäsenellä on yksi ääni. Jäsentä joka on estynyt saapumasta kokoukseen, voi edustaa toinen jäsen valtakirjalla.

Kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa ja lippuäänestyksissä arpa.

9. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 5. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus.
 6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 7. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen taloudesta edellisenä kalenterivuonna.
 8. Tilintarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle.
 9. Hallituksen puheenjohtajan valinta.
 10. Yhdistyksen hallituksen jäsenten valinta erovuorosso olevien tilalle.
 11. Hallituksen esittämän toimintasuunnitelman ja jäsenmaksujen vahvistaminen seuraavalle toimikaudelle.
 12. Tulo- ja menoarvion hyväksyminen alkaneelle toimikaudelle.
 13. Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valitseminen seuraavalle toimikaudelle.
 14. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 15. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta päättää vain yksimielisellä päätöksellä.
  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle tammikuun 15 päivään mennessä, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä yhdistykselle vähintään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se lausunnollaan varustettuna yhdistyksen kokoukselle.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä vähintään 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä.

Päätös purkamisesta on tehtävä kahdessa toisiaan vähintään kuukauden väliajalla seuraavassa kokouksessa, joista jommankumman tulee olla yhdistyksen vuosikokous.

Purkamispäätöksen on saavutettava kummassakin kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistö. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varat kokouksen päättämälle kennelasiaa edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle.

11. Muutoin noudatettakoon mitä yhdistyslaissa säädetään.